POSTANOWENIA LICENCYJNE

Licencjodawca: 

INOQ Adam Szyrajew z siedzibą w Gliwicach przy ul. Konarskiego 15/4, 

44-100 Gliwice.

posługującą się numerami: 

NIP: 6312166966 

REGON: 278164565

DEFINICJE:

Oprogramowanie – opracowana przez Licencjodawcę aplikacja IQdesk

Licencjobiorca - Klient instalujący lub korzystający z Produktu we własnym imieniu. Jeśli Produkt jest pobierany lub instalowany w imieniu organizacji, takiej jak pracodawca, „Klient” oznacza organizację, dla której Produkt jest pobierany lub instalowany, osoba akceptująca Umowę niniejszym oświadcza, że taka organizacja upoważniła taką osobę do zaakceptowania Umowy w imieniu organizacji.

I. PRZEDMIOT LICENCJI

1. Przedmiotem licencji jest Oprogramowanie IQdesk.

II. TYTUŁ PRAWNY

1. Licencjodawca oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych do Oprogramowania i tym samym uprawniony jest do udzielenia Licencjobiorcy licencji (zwanej dalej „licencją”) na Oprogramowanie, na warunkach opisanych poniżej.
2. W części w jakiej Oprogramowanie oparte jest lub zawiera rozwiązania informatyczne osób trzecich (w tym biblioteki programistyczne, programy, skrypty, pliki źródłowe), Licencjodawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do udzielenia licencji na korzystanie z tych elementów na warunkach określonych w licencji.
2. Licencja nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Oprogramowania, ani nie przyznaje żadnych innych praw poza wyraźnie określonymi w licencji.

III. ZAKRES LICENCJI

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania, na następujących polach eksploatacji:
1) korzystanie z Oprogramowania w postaci niezmienionej, udostępnionej przez Licencjodawcę, za pośrednictwem strony www (sieci Internet);
2) zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wyświetlania Oprogramowania w celu korzystania z funkcjonalności Oprogramowania;
3) pobieranie i sporządzenie przez Licencjobiorcę wydruków danych oraz przetwarzanych tych danych za pośrednictwem Oprogramowania;
4) zarządzanie danymi wprowadzonymi przez Licencjobiorcę do Oprogramowania.
2. Licencja:
1) ma charakter niewyłączny;
2) nie uprawnia do udzielania sublicencji;
3) ma charakter nieprzenoszalny.
3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
1) modyfikowania, rozszerzania, rozbudowywania lub tłumaczenia Oprogramowania, jak również rozdzielania jego części;
2) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Oprogramowania, w tym jego dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy lub kod wynikowy Oprogramowania;
3) rozpowszechniania Oprogramowania, udzielania dalszej licencji, dzierżawy, użyczenia lub najmu, w tym do zbywania Oprogramowania, towarzyszących mu materiałów, w tym dokumentacji Oprogramowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.
4. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania, zgodnie z przeznaczeniem Oprogra-mowania na użytek własny, bez prawa dystrybucji, użyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych sublicencji lub przenoszenia praw z licencji na osoby trzecie lub umożliwiania eksploatacji w jakiejkolwiek formie przez osoby nieuprawnione oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie prawidłowych warunków technicznych do działania Oprogramowania, w tym za poprawną pracę infrastruktury sprzętowej, ciągłość zasilania i regularność tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.
5. Licencjobiorca zobowiązany jest do ochrony Oprogramowania przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem lub nielegalnym używaniem.
6. Do licencji nie ma zastosowania przepis art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Oprogramowanie, wraz z dokumentacją do Oprogramowania, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy.

IV. WARUNKI LICENCYJNE

1. Wersja próbna Oprogramowania. Licencjobiorca, który otrzymał, pobrał i/lub zainstalował wersję próbną Oprogramowania, możesz używać Oprogramowania tylko w celach testowych i tylko przez okres nazwany jako „Okres Próbny”
2. Pełna wersja Oprogramowania. W celu uruchomienia Oprogramowania Licencjobiorca wnioskuje o aktywację pełnej wersji Oprogramowania. Licencjodawca przekaże Licencjobiorcy kod aktywacyjny składający się z zestawu symboli („Klucz
licencyjny”), stanowiący techniczny środek ochrony praw autorskich i jest przeznaczony do celów Aktywacji
3. Okres obowiązywania licencji rozpoczyna się z chwilą Aktywacji Oprogramowania i trwa do czasu wygaśnięcia Klucza Licencyjnego

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Oprogramowania, jego awariami, błędami, w tym również za ewentualną utratę informacji, danych lub szkodę, stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Oprogramowania.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podjęciem lub zaniechaniem przez Licencjobiorcę działań związanych z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa, w szczególności w oparciu o dane lub informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z Oprogramowania, zarówno w odniesieniu do poniesionych strat, jak i utraconych przez Licencjobiorcę bądź osobę trzecią korzyści.
3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Licencjobiorca.
4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej aktualizacji i zmiany Licencji w dowolnych okresach czasowych z/lub bez wcześniejszego powiadomienia. Wymienione wcześniej modyfikacje Licencji nie uprawniają do żadnego zwrotu ani innego odszkodowania od Licencjodawcy na mocy niniejszej Licencji.
5. Licencjodawca nie gwarantuje Licencjobiorcy ciągłej nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Oprogramowania, w szczególności jeżeli przerwa w działaniu wynikła:
1) z przyczyn niezawinionych przez Licencjodawcę, w szczególności leżących po stronie Licencjobiorcy, osób trzecich, w tym operatorów teleinforma-tycznych;
2) z konieczności przeprowadzenia przez Licencjo-dawcę niezbędnych prac konserwacyjnych lub serwisowych Oprogramowania;
3) nieautoryzowanej ingerencji w Oprogramowanie, w tym przez osoby trzecie
4) z braku dostępności systemu Bitrix24 na którym działa Oprogramowanie
5) działania siły wyższej.

VI. NARUSZENIE WARUNKÓW LICENCYJNYCH

1. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków zawartych w licencji, Licencjodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiast-towym, po uprzednim i bezskutecznym wezwaniu Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń.
2. W wypadku wypowiedzenia licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Oprogramo-wania.
3. Wszelkie prawa autorskie przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy licencji są chronione. Naruszenie warunków licencji przez Licencjobiorcę upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia swych praw zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksem cywilnym i karnym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z Oprogramowania, Licencjobiorca powinien zgłosić się do Licencjodawcy w celu uzyskania pisemnych wyjaśnień.
2. Poza wyraźnie określonymi w licencji prawami, Licencjodawca nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek innych praw ani w sposób wyraźny, ani jakiekolwiek inny.
3. Licencja na korzystanie z Oprogramowania nie zwalnia Licencjobiorcy z nabycia praw do korzystania z innych programów lub usług teleinformatycznych niezbęd-nych do korzystania z Oprogramowania (na przykład systemy operacyjne, przeglądarki internetowe, usługi transmisji danych, dostęp do sieci Internet, itd.).
4. W sprawach nieuregulowanych licencją mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory dotyczące licencji rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym miejscowo ze względu na Licencjodawcy.

Plik do pobrania w wersji elektronicznej